Algemene voorwaarden

Tussen de vragende partij en de aannemer (adVinced Comm.V., hierna genoemd adVinced) wordt overeengekomen:

Art. 1: Definities

1.1 De vragende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten en goederen door AdVinced wordt afgesloten.

1.2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van bestelling van een of meer producten en/of diensten of deze nu schriftelijk, via fax, e-mail of andere elektronische vorm bevestigd werd.

1.3 Producten: goederen die tastbaar zijn zoals o.a. hardware.

1.4 Diensten: niet tastbare goederen, prestaties en werkuren zoals o.a. ontwikkeling, analyse, onderhoudscontracten

Art. 2: Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met AdVinced.

2.2 Afwijkende voorwaarden van de vragende partij zijn niet van toepassing op deze overeenkomst. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst van AdVinced maken de enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande afspraken met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.

2.3 De algemene voorwaarden worden door het aangaan van een overeenkomst tussen de vragende partij en AdVinced, als door de vragende partij aanvaard beschouwd.

2.4 De vragende partij verklaart de betekenis van alle punten uit deze Algemene Voorwaarden, eventuele specifieke overeenkomsten en in de offerte voorkomende technische begrippen voldoende te kennen en te begrijpen.

Art. 3: Voorwerp van de overeenkomst

Tussen bovengenoemde partijen wordt een overeenkomst afgesloten voor het uitwerken van een project zoals beschreven in deze offerte. Deze opdracht zal uitgevoerd worden volgens de bepalingen in dit samenwerkingsvoorstel.

Art. 4: Prijs

De prijs vermeld in deze offerte is de prijs voor de uitvoering van de werken beschreven A. Opdracht. De prijs voor aanpassingen of nieuwe opdrachten die gevraagd worden door de opdrachtgever maar niet beschreven zijn in A. Opdracht worden gecommuniceerd via e-mail, een addendum aan deze offerte of een nieuwe offerte.

Art. 5: Betaling

5.1: Betalingsmomenten

Binnen het project zijn er 2 betalingsmomenten om een vlot verloop van het project te garanderen:

• Nadat de offerte ondertekend is: 30%

• Bij oplevering van het product zoals beschreven door deze offerte: 70%

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2: Betalingstermijn

U ontvangt een factuur voor het voorschot en een factuur bij definitieve oplevering.

Voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum op het rekeningnummer van AdVinced.

Slotfacturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum op het rekeningnummer van AdVinced.

5.3 Betalingsaanmaning

Indien de vragende partij niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door adVinced, is de vragende partij aan adVinced een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt AdVinced zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de vragende partij de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de vragende partij maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 6: Uitvoering van de overeenkomst

• De aannemer zal de werken die hem werden toevertrouwd uitvoeren naar best vermogen. Hij zal zich hierbij richten naar de bepalingen van deze overeenkomst, het bestek en de technische aanwijzingen.

• De opdrachtgever en de aannemer zullen elkaar wederzijds inlichten over de moeilijkheden die zij ondervinden bij het uitvoeren van de opdracht. Zij zullen elkaar ook alle technische inlichtingen, nuttig voor de uitvoering van de opdracht en waarvan de tegenpartij niet op de hoogte is, overmaken.

• Opdat partijen zich op overmacht zouden kunnen beroepen, moeten de feiten die aan de grondslag hiervan liggen, binnen de 14 dagen aangetekend worden meegedeeld.

Art. 7: Schade geleden door de vragende partij

De aannemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor welke schade, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk en niet geldelijk verlies dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een foutieve of gebrekkige levering.

Artikel 8: Geschillenregeling en Toepassingsrecht

8.1 Indien een van de punten uit de Algemene Voorwaarden worden nietig verklaard, of onuitvoerbaar blijken, verandert dit niets aan de andere punten van de Algemene Voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken. AdVinced en de vragende partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

8.2 Op alle overeenkomsten met AdVinced is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Art. 9: Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst

Art. 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een ontwerp in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De vragende partij kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door adVinced ontwikkelde ontwerpen.

10.3. Na volledige betaling worden de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door adVinced gecreëerde ontwerpen overgedragen aan de vragende partij. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de vragende partij een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de vragende partij gebruikte code. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de vragende partij werden aangeleverd, maar door adVinced werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de vragende partij op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. adVinced verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De vragende partij zal de Intellectuele Eigendomsrechten van adVinced te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De vragende partij zal adVinced onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van AdVinced waarvan hij kennis neemt.

Art. 11. De creatie van onderscheidingstekens

11.1. Wij hebben de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

11.2. We willen er u wel op wijzen dat adVinced niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

11.3. Met dit zelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

11.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samen gewerkt.

Artikel 12. Portfolio

De vragende partij gaat akkoord dat er een referentie opgenomen wordt van het gedane werk in het portfolio van AdVinced.

Art. 13: Verbreking van de overeenkomst

Wanneer een partij ernstig tekortkomt aan haar verbintenissen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te verbreken op kosten van de ingebreke blijvende partij. Voorafgaand moet er echter een aangetekende ingebrekestelling worden verstuurd naar de ingebreke blijvende partij waarbij haar een termijn wordt gegeven van 5 werkdagen om aan de gebreken te verhelpen.

Wanneer de ingebreke blijvende partij niet binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk en aangetekend reageert, wordt ze geacht in te stemmen met de opgesomde tekortkomingen.

Art. 14: Geschillenbeslechting

Elk geschil met betrekking tot een artikel in deze overeenkomst zal worden beslecht door een rechtbank te Antwerpen.

Akkoord

Beide partijen verklaren zich akkoord d.m.v. het zetten van de handtekening en de geschreven tekst gelezen en goedgekeurd.

Het betalen van een voorschotfactuur of de totale factuur impliceert de goedkeuring van de offerte.